Het RAYUELA-project: jongeren de gevaren van het internet doen ontdekken door een online spel – Jelle Janssens

Wat is het RAYUELA-project nu precies? Het is een project dat ervoor zorgt dat kinderen en jongeren de gevaren van het internet leren kennen aan de hand van een online spel. Het verenigt een multidisciplinair team van een dertien wetenschappers, onderzoekers, mensen werkend in het vakgebied en beleidsmakers uit vijf Europese landen. Het project is gestart in oktober 2020 en zal lopen tot september 2023. Tot dan bundelen alle partners hun krachten om meer te weten te komen over cybercriminaliteit onder kinderen/jongeren en op welke manier er wegen moeten gecreëerd worden voor een betere misdaadpreventie. Dit werd mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van een makkelijk en toegankelijk online spel voor kinderen en jongeren.

De kwestie cybercriminaliteit komt op het juiste moment aan het licht in Europa, want net nu voelen meer dan 50% van alle Europeanen zich onvoldoende of helemaal niet geïnformeerd over cybercriminaliteit. Ook een 86% van de Europeanen is van mening dat het risico om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit sneller en sneller toeneemt. Wat kinderen/jongeren betreft, heeft de helft van alle 11- tot 16-jarigen wel eens te maken gehad met een of meerdere risico’s van het internet, zoals cyberpesten. Jongeren lopen niet enkel het risico slachtoffer te worden, maar kunnen ook zonder dat ze het doorhebben dader worden van cybercriminaliteit. Het onderzoek werd gericht op het online lokken van kinderen (=online grooming), cyberpesten en mensenhandel.

Het project heeft heel wat partners, zoals het Ministerie van Justitie, criminologen, computerwetenschappers en psychologen. Het was een belangrijke keuze om vanaf het begin verschillende stakeholders te betrekken bij dit project. Bovendien zorgt het werken met mensen uit de praktijk en beleidsmakers ervoor dat er een tweezijdige communicatie ontstaat tussen degenen die kennis moeten verwerven en degenen die de kennis in praktijk zullen gebruiken. De behoeften van de stakeholders kunnen zo in elke fase van het project een belangrijke rol spelen en de resultaten kunnen zo ook makkelijk gecommuniceerd worden.

De mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij dit project, zijn specialisten op het gebied van cybercriminaliteit. Ze verheugen zich erop om de resultaten te gaan gebruiken in hun dagelijks werk.

RAYUELA haalt kennis uit verschillende disciplines en combineert zowel sociale als exacte wetenschappen. Het doel van deze combinatie is cybercriminaliteit proberen te voorkomen door het bewustzijn bij iedereen te gaan vergroten. Een multidisciplinaire aanpak is nodig om een veelzijdig probleem als cybercriminaliteit aan te pakken. Enkele disciplines uit deze multidisciplinaire aanpak zijn:

  • Psychologie
  • Criminologie
  • Antropologie
  • Neurobiologie
  • Ingenieurswetenschappen

Deze multidisciplinaire aanpak zal uitmonden in de creatie van een meertalig online spel, dat vrij verkrijgbaar zal zijn in verschillende app stores. Andere educatieve middelen zullen ook beschikbaar gesteld worden via het Youtube-kanaal van het project en andere social media platforms.

Wij, als onderzoeksteam, zullen de criminologische basis van het project gaan ontwikkelen. Verder zullen er ook bijdragen geleverd worden tot het theoretisch inzicht van cybercriminaliteit met een focus op kinderen en jongeren. Dit zal deels bestaan uit het in kaart brengen van het profiel van zowel slachtoffers als daders, en deels uit het bestuderen van de gehanteerde modus operandi. Dit alles zal bereikt worden door diepte-interviews en het nalezen van gerechtelijke dossiers. Deze profiling zal er voor zorgen dat de potentiële risico’s herkend worden en zullen zo helpen bij het bestrijden van cybercriminaliteit. Verderop in het project, namelijk wanneer de kinderen/jongeren gebruik zullen maken van het online spel, kunnen deze profielen van zowel slachtoffers als daders aangepast worden door gegevens te verzamelen via deze weg.

De diepte-gesprekken die in de eerste fase zullen plaatsvinden zijn gericht op zowel slachtoffers, daders en experts op het gebied van cybercriminaliteit. Naast het verstrekken van waardevolle informatie voor het project, creëert de identificatie van experts (bv. organisaties voor slachtoffers) een feedbacklus. Degenen die de belangen van deze jongeren kennen staan als stakeholders voortdurend in contact met het project en kunnen dan de resultaten verkregen door het project gebruiken in hun eigen activiteit. De stakeholders zullen later worden uitgenodigd om deel te nemen aan bepaalde evenementen, zoals conferenties en seminars.

Het project heeft mogelijke beleidsimplicaties op verschillende niveaus. Binnenin het Europees beleid is communicatie tussen relevante Europese instellingen zeer belangrijk en nodig. Op nationaal niveau zijn alle partners van dat land verantwoordelijk voor veranderingen in het beleid. Elke partner zal hun stakeholders in kaart brengen, zoals NGO’s, instanties van rechtshandhaving en nog heel wat andere. Zo bevorderen ze de productie van kennis en bijgevolg ontstaat er een lokaal relevant beleid. In België werkt de Federale Politie aan een nationaal veiligheidsplan voor de periode van 2021 tot 2025, waarin cybercriminaliteit een hoofdprioriteit zal zijn. De Federale Politie zal ook het online spel, de toolkit en andere preventietools verspreiden en deze zullen op hun beurt helpen om de problematiek onder de aandacht te brengen en cybercriminaliteit te voorkomen.

De verspreiding van het project verloopt niet enkel langs academische kringen, maar zal ook gebeuren via conferenties en de publicatie van papers. In concretere zin zal in sommige partnerlanden een serie van presentaties gegeven worden, samen met seminars en workshops. Het belangrijkste is dat het online spel vrij beschikbaar zal worden gesteld en dat de partners zich zullen richten op het bekendmaken van dit spel. Een ander belangrijk doel van al diegenen die betrokken zijn bij dit project is dat de kinderen/jongeren op een zinvolle en leuke manier kunnen worden bereikt, zodat zij

De verspreiding van het project verloopt niet enkel langs academische kringen, maar zal ook gebeuren via conferenties en de publicatie van papers. In concretere zin zal in sommige partnerlanden een serie van presentaties gegeven worden, samen met seminars en workshops. Het belangrijkste is dat het online spel vrij beschikbaar zal worden gesteld en dat de partners zich zullen richten op het bekendmaken van dit spel. Een ander belangrijk doel van al diegenen die betrokken zijn bij dit project is dat de kinderen/jongeren op een zinvolle en leuke manier kunnen worden bereikt, zodat zij mogelijke risico’s verbonden met het internet leren kennen en herkennen, en zo dus beter gewapend zullen zijn tegen deze vormen van cybercriminaliteit.  

Als deze kinderen/jongeren op een leuke manier informatie kunnen verzamelen over cybercriminaliteit door het online spel te spelen, dan pas is de opzet van het project geslaagd.

%d bloggers vinden dit leuk: